This blog is about books, eBooks , my memories and tragic accidents.

Sunday, April 21, 2013

هدیه عشق


عشق همواره به عنوان یک هدیه ارزانی می شود، آزادانه ، با اختیار و بدون توقع. حتی زمانی که دانش و یا سپاس عرضه نمی شود، عشق ارایه می شود. ما عشق نمی ورزیم که معشوق واقع شویم، عشق می ورزیم که عاشقی کنیم
کسی که در طلب انجام خوبی است، در را می زند. کسی که عشق می ورزد، در را باز می کند
                                                                           
رابیندرانات تاگور
                                                                        عشق یک امر خصوصی نیست
ممکن است که ما فقط یک نفر میان میلیون ها نفر باشیم، اما همگی نیروهای قدرتمندی برای خوبی یا بدی هستیم. هر چیزی بر این سیاره مقصود خویش را دارد، دلیل خود و اثر خود را. چون ریگی که در استخر پرتاب می شود، هر عمل ما دائماً گشاده شده، پخش گردیده و در مسیر فزاینده ی خویش همه چیز را در برمی گیرد
شاید تصور این مطلب دشوار باشد که همه چیز با هم ارتباط دارند و این که هر چه که رخ می دهد به شیوه ای واقعی بر همه ی ما اثر گذار است. در نتیجه، هر خوبی و یا بدی که انجام می دهیم یک امر خصوصی نیست. برای همه ی ما مهم است
تا زمانی که در این جهان رنج، درد، تنهایی و گرسنگی وجود دارد، مسئولیت ما نیز هست. جایی برای عشق انحصاری و کوته بینانه وجود ندارد. آنگاه که اثرات مهربانی، بخشش و رفتار مملو از عشق ما توانایی تغییر زندگی های انسان هایی را که به آنان عشق می ورزیم را داراست، با این اعمال به همان خوبی جهان را دگرگون می سازیم
اگر می اندیشید که به حد کافی بخشیده اید، دوباره فکر کنید. همواره چیزهای دیگری برای بخشیدن وجود دارد و نیز شخصی برای بخشیدن به او
                                                                                                             
                                                      زاده شده ایم که عشق بورزیم: لوسکا لیا 
                                                     
I miss 
 also I can't open my Gmai but still love Google.

0 comments:

Post a Comment

Recent Posts

My Blog List

Blog Archive

Powered by Blogger.

Text Widget

Copyright © iIslandbooks | Powered by Blogger

Design by Anders Noren | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com