This blog is about books, eBooks , my memories and tragic accidents.

Monday, November 4, 2013

کلید طلایی در یک رابطه ی موفق

​​
نگرش برنده / برنده صرفاً یک اصطلاح
​شیرین،​
خوشایند و تزیینی نیست، بلکه فلسفه ی جامع زندگی و ارتباط متقابل و قانون طلایی عمل است. این  نگرش دارای 5 بعد است
​. ​در پست امروز با بعد  « منش » آشنا می شویم
منش


می دانیم زیربنای زندگی بر منش استوار است. از این رو
»​
عادت  چهار
​«
از منش آغاز می شود. بنابراین تا زمانی که عامل بودن و امنیت 
​،​
هدایت 
​،​
حکمت و قدرت ناشی از رهبری خویشتن بر شما ملکه نشده باشد، اجرای نگرش برنده / برنده  عملی نخواهد بود، زیرا اجرای این نگرش مستلزم شهامت و ملاحظه ی بسیار بالاست و تعادل بین شهامت و ملاحظه = ما برنده ایمویژگی های منش

منش دارای سه ویژگی اساسی تمامیت، بلوغ و ذهنیت فراوانی است

مفهوم تمامیت یعنی به ارزش هایی که برگزیده ایم عمیقاً متعهد هستیم . اگر ندانید که می خواهید به چه ارزش هایی پایبند باشید ، نگرش برنده/ برنده بی معناست

بلوغ : احساس تعادل بین شهامت و ملاحظه است. بعضی افراد می پندارند که یا باید انسان خوبی باشند و یا انسانی سرشار از خشونت ، در حالی که جوهره ی بلوغ راستین ایجاد تعادل میان شهامت و ملاحظه است. سعدی شیرین سخن چه زیبا این نکته را بیان کرده ، آنجا که در گلستان گفته است

خشم بیش از حد گرفتن ، وحشت آرد و لطف بی وقت، هیبت ببرد. نه چندان درشتی کن که از تو سیر گردند و نه چندان نرمی کن که بر تو دلیر شوند

درشتی و نرمی به هم در ، به است                         چو فاصد که جراح و مرهم نه ا
​ســ​
ت
درشتی نگیرد خردم
ـــــــــــــ​
ند پیش                        نه سستی که ناقص کند قدر خویشسومین ویژگی منش ذهنیت فراوانی است ، یعنی عمیقاً باور داشته باشیم که برای همه به حد وفور موجود است. متأسفانه بیشتر افراد دارای
​»​
ذهنیت کمبود
​«
هستند. آنها نمی توانند دیگران را در سود و منافع خویش سهیم کنند، نمی توانند به درستی از خدمات و محبت های دیگران قدردانی کنند و می خواهند دیگران مطابق میلشان رفتار کنند و با این ذهنیت نمی توانند نگرش برنده / برنده داشته باشند ، پس داشتن ذهنیت فراوانی شرط ضروری برای اجرای دیدگاه برنده / برنده استکلام آخر پست امروز
​   ​
: دو عنصر شهامت و ملاحظه و تعادل
​بین​
این دو عنصر جوهره ی نگرش برنده / برنده است


هفت عادت مردمان مؤثر : دکتر استفان کاوی​

​M.T​
چکیده ی این پست

  شهامت بالا،ملاحظه پایین           برنده/ بازنده
 عقاید من مهم هستند / عقاید تو اهمیتی ندارند
​:من​

 
 ملاحظه بالا، شهامت پایین               بازنده / برنده
عقاید تو مهم هستند / عقاید من اهمیتی ندارند
​:تو​


نه شهامت، نه ملاحظه           بازنده / بازنده
نه عقاید من / نه عقاید تو ، بیا بجنگیم

 شهامت = ملاحظه                     برنده / برنده
 
عقاید من و تو هر دو مهم هستند ،ما

 
نگرش برنده / برنده کلید طلایی یک رابطه موفق است​
روز دانش آموز مبارک باد
​​--

0 comments:

Post a Comment

Recent Posts

My Blog List

Blog Archive

Powered by Blogger.

Text Widget

Copyright © iIslandbooks | Powered by Blogger

Design by Anders Noren | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com