This blog is about books, eBooks , my memories and tragic accidents.

Saturday, August 1, 2015

با یک گل هم بهار می شوددگرگونی دنیا

می گویند یک دست صدا ندارد؛ با این حال عملکرد انسان های با ایمان درست عکس این عبارت را اثبات کرده است، اگر همه دست روی دست بگذارند به این امید که آرا و عقاید مردم سراسر گیتی با هم  یکی شود ، عاقبت دنیا چه خواهد شد؟

« من اگر بنشینم 
                  تو اگر بنشینی
                                  چه کسی برخیزد؟ »

آری دنیا آیینه ی ماست و دگرگونی از درون ما آغاز می شود، تا ما تغییر نکنیم دنیا تغییر نخواهد کرد، پس اگر خواهان دگرگونی در اوضاع جهان هستیم ، از خودمان شروع کنیم، با اعتماد به شهود با هستی هماهنگ شویم ، وقتی انرژی هستی در ما جاری شد، اطرافیان نیز از این انرژی برخوردار می شوند و آنها نیز به سهم خود این انرژی را به اطرافیانشان انتقال می دهند ، اندک اندک نور بر ظلمت چیره می شود و تاریکی از میان می رود. به این شیوه دیری نخواهد گذشت که شاهد دگرگونی در اوضاع دنیا خواهیم بود.

« من اگر برخیزم
                         تو اگر برخیزی
                                            همه بر می خیزند.»زندگی در روشنایی: شاکتی گاوین
                                                                                                                          M.T☺
 شعر از حمید مصدق
M.T☺☺

0 comments:

Post a Comment

Recent Posts

My Blog List

Blog Archive

Powered by Blogger.

Text Widget

Copyright © iIslandbooks | Powered by Blogger

Design by Anders Noren | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com