This blog is about books, eBooks , my memories and tragic accidents.

Wednesday, April 8, 2015

کسی که رنج به پایم کشید مادر بود"کسی که نـاز مرا می کشید مـادر بود
کسی که حرف مرا می شنید مادر بود
کنار بستر بیـــــــــماریم ، پرســــــتاری
که تا به صبـــح نمی آرمید مـــــادر بود
کسی که در غم و اندوه و در پریشانی
به دردهای دلم می رسید مـــــادر بود
غرض کســـــی که زدنیا و آرزوهایش
برای خاطر من دل برید مـــــــــادر بود
                              عبدالعلی نگارنده"

سلام، یک هفته ی دیگر به پایان رسید و فردا مصادف است با تولد حضرت فاطمه (س)  و روز زن و روز مـــــــــــادر
روز مادر را به  مامان خودم و همه ی مامان های خوب شادباش می گویم" راهی برای مادر کامل بودن نیست ولی میلیون ها راه برای مادر خوب بودن وجود دارد.
                                                                             جیل چرچیل"

_________________________________

I never told you about examinations. I passed everything with the utmost ease--I know the secret now, and am never going to fail again. I shan't be able to graduate with honors though, because of that beastly Latin prose and geometry Freshman year. But I don't care. Wot's the hodds so long as you're 'appy? (That's a quotation. I've been reading the English classics.)

Speaking of classics, have you ever read Hamlet? If you haven't, do it right off. It's PERFECTLY CORKING.  I've been hearing about Shakespeare all my life, but I had no idea he really wrote so well; I always suspected him of going largely on his reputation.

 I have a beautiful play that I invented a long time ago when I First learned to read. I put myself to sleep every night by pretending I'm the person ( the most important person ) in the book I'm reading at the moment.

At present I'm Ophelia--and such a sensible Ophelia! I keep Hamlet amused all the time, and pet him and scold him and make him wrap up his throat when he has a cold. I've entirely cured him of being melancholy. The king and Queen are both dead--an accident at sea; no funeral necessary--so Hamlet and I are ruling in Denmark without any bother. We have the kingdom working beautifully. He takes care of the governing, and I look after the charities. I have just founded some first-class orphan asylums. If you or any of the other Trustees would like to visit them, I shall be pleased to show you through. I think you might find a great many helpful suggestions. I remain, sir,

Yours most graciously,
OPHELIA, Queen of Denmark.


اسم
utmost  منتهای کوششreputation سابقه، شهرت، آوازهmelancholy مالیخولیا
scold  زن غرولندو، آدم بد دهانcharity صدقه، خیرات، نیکوکاری، دستگیری
governing حکومت

صفت
utmost  حداکثر، بیشترین
corking بسیار عالی،  خیلی خوب، خیلی زیبا
pretending  متظاهر ، مدعی sensible معقول، محسوس
gracious بخشنده، مهربان، خوش قلب

من در مورد امتحانات برایتان چیزی ننوشتم. من در همه درس ها نمره ی قبولی آوردم. حالا دیگر به رمز کار خوب آشنا شده ام. من هرگز مردود نخواهم شد. خب، هر چند که به خاطر مردودی در درس هندسه و لاتین سال اول با نمره ی عالی فارغ التحصیل نخواهم شد ، مهم نیست.

شما تاکنون کتاب هملت را خوانده اید؟ اگر نخوانده اید هر چه زودتر آن را بخوانید ، خیلی عالی است. من مدتها بود که در مورد "شکسپیر" خیلی تعریف ها شنیده بودم، اما هرگز فکر نمی کردم که نوشته هایش تا این اندازه جالب باشد. خیال می کردم آن چه شنیده ام همه تحسین و ستایش خشک و خالی است

از همان روزهایی که خواندن و نوشتن یاد گرفتم ادا و اطوار و تئاتر بازی می کردم تا خوابم ببرد. منظورم این است که از همان روزها هر کتابی می خواندم هنگام خواب این طور تصور می کردم که من قهرمان آن کتاب هست.

 اما حالا "افلیا" هستم. چه افلیایی! مدام هملت را سرگرم می کنم، او را نوازش می کنم، با او دعوا می کنم و وقت زکام می شود او را مجبور می کنم که گلویش را ببندد. من بیماری مالیخولیایی او را درمان کردم. پادشاه و ملکه هر دو مرده اند، در یک سانحه ی دریایی. دیگر احتیاجی به تشییع جنازه نبود، حالا من و هملت بدون دردسر در دانمارک حکمرانی می کنیم.
دانمارک در دوران خوبی اداره می شود. هملت به کارهای کشور می رسد و من هم به امور خیریه. به تازگی یک پرورشگاه بسیار عالی برای یتیم ها تأسیس کرده ام

اگر شما یا خیرخواهان دیگر خواستید از آن بازدید کنید، من با کمال میل آن را به شما نشان خواهم داد، به طور قطع خیلی چیزها را برای شما پیشنهاد خواهم داد.

با تقدیم احترام

افلیا
ملکه ی دانمارک


_________________________________
M.T

0 comments:

Post a Comment

Recent Posts

My Blog List

Blog Archive

Powered by Blogger.

Text Widget

Copyright © iIslandbooks | Powered by Blogger

Design by Anders Noren | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com