This blog is about books, eBooks , my memories and tragic accidents.

Saturday, August 30, 2014

Big and Smallصبح بخیر، چه صبح دلپذیری !

______________________________
____________________________
یاد آوری
جرج می خواست یک نامه بنویسد
George wanted to write a letter.
او یک قطعه کاغذ و یک پاکت نامه از بیل گرفت
He got a piece of paper and an envelope from Bill.
بیل به جرج خودکار و تمبر هم داد
Bill also gave George a pen and a stamp.
 وقتی جرج نامه اش  را نوشت، از بیل خواست آن رابه اداره ببرد
When George wrote his letter, he wanted Bill to take it to the office.
بیل گفت : چیز دیگری هم می خواهی ؟
Bill said, " Do you want anything else?"
جرج گفت : بله ، آدرس دوست دخترت را
George said : "Yes, your girlfriend's address."
____________________________________________
تمرین دیروز
گاهی اوقات آقای اسمیت اسلحه ها و بمب هایی حمل می کرد
Sometimes Mr. Smith carried guns and bombs.
خانم اسمیت بعد از شوهرش رسید
Mrs. Smith arrived after her husband.
او عجله داشت ، چون دیرش شده بود
She was in a hurry, because she was late.
او خوش حال بود ، چون مردها چمدانش را گشتند
She was happy, because the men searched her luggage.
او قیچی اش را گم کرد
She lost her scissors.
مردان قیچی او را دزدیدند
The men stole her scissors.
____________________________________________________________


Big and Small

Mike lived in the country, and he had quite a big garden. He grew vegetables, and he had some nice, fat chickens too. He sold the eggs and the meat, and got quite a lot of money for them .

His neighbor had a big garden too, and he also had vegetables and nice, fat chickens in it. There was a wire fence between the gardens, but it was very old, and the chickens often found holes in it and went through.

Now Mick wanted a new fence between his garden and his neighbor's , so Mr. Biggs came to build it. Mick said to him, ' Please make the fence out of strong wood. And I want a hole in it. Make it big enough for my chickens to get into my neighbor's garden and eat his vegetables, but too small for his to get into mine and eat mine.'

بزرگ و کوچک

مایک در روستا می کرد و باغچه ی نسبتاً بزرگی داشت . او سبزیجات پرورش می داد و جوجه های خوب چاقی هم داشت . مایک تخم مرغ و گوشت می فروخت و پول نسبتاً خوبی از آنها به دست می آورد

همسایه اش هم باغچه ی تقریباً بزرگی داشت ، او هم سبزیجات و جوجه های خوب و چاقی در باغچه اش داشت . یک پرچین سیمی بین دو باغچه بود ، ولی خیلی قدیمی بود و جوجه ها اغلب حفره ای در آن پیدا می کردند و ازش رد می شدند

حالا مایک یک پرچین جدید بین باغچه ی خودش و همسایه اش می خواست . به همین خاطر آقای بیگز آمد تا آن را بسازد . مایک بهش گفت :« لطفاً پرچین را از چوب محکمی بساز و می خواهم یک حفره هم داشته باشد . آن را به قدر کافی بزرگ بساز تا جوجه های من به باغچه ی همسایه بروند و سبزیجاتش را بخورند ، اما آن قدر کوچک بساز که جوجه های اون نتوانند به باغچه ی من بیان و سبزیجاتم را بخورند. "
_____________________________________
تمرین

مایک یک باغچه ی بزرگ داشت
او سبزیجات پرورش می داد و تعدادی جوجه داشت
مایک خیلی فقیر بود
پرچین سیمی کهنه بود و حفره هایی در آن وجود داشت
مایک یک پرچین محکم با حفره ای در آن می خواست
مایک می خواست جوجه های همسایه داخل باغچه اش بیایند


​______________________________
_______________________
May we look forward to rainy weekends
so we can hibernate without guilt.

خدا کند چشم به راه تعطیلات آخر هفته ی بارانی باشیم
تا بتوانیم بی هیچ گونه احساس تقصیری به خواب زمستانی فرو برویم .
_________________________________________________________
افعال خودکار

گفتیم که دسته ای از افعال استمراری به کار نمی روند
پنج فعلی  که ادراکات حسی را بیان می کنند ( به شرط آن که عمدی و ارادی نباشند
See, smell , taste, feel , hear

چه زمانی این فعل ها استمراری به کار می روند ؟

این 5 فعل هر وقت که مفهوم عمدی و ارادی داشته باشند ، می توانند استمراری به کار روند

​هر وقت بعد از smell , taste & feel صفت داشتیم ، فعل استمراری به کار نمی رود ، چون نشان دهنده ی عمل غیرارادی است
The chocolate tastes sweet.
The flower smells good. ​
I feel cold .


​ولی اگر بعد از این سه فعل مفعول قرار بگیرد ، آنها عمدی و ارادی هستند ( لمس کردن ، چشیدن و بوییدن ) و می توانند با ing بیایند ، یعنی استمراری به کار روند
I'm tasting the soup.
دارم سوپ را می چشم
I'm smelling the meat to see if it is spoiled.
دارم گوشت را بو می کنم ببینم فاسد شده است
The sun is feeling her hair.
آفتاب موهایش را نوازش می کند

​فعل see اگر در معانی زیر باشد ، می تواند استمراری به کار رود

ملاقات با قرار قبلی

​My friend is seeing the doctor today.
دوستم امروز با دکتر قرار دارد​

بازدید از جاهای مورد نظر​


Sarah is seeing the sights of Paris.
سارا سرگرم بازدید از پاریس است

فعل feel هم وقتی برای بیان حال و احوال باشه استمراری به کار می رود
How is you feeling now?
I'm feeling much better.

______________________________
_____________________


واژه ی امروز Country است
​​

​Country کشور ، میهن ، وطن ، روستا ،دشت و صحرا
countryman روستایی ، هم وطن ،هم میهن
countryside نواحی روستایی ، فضای سبز بیرون شهر
country house خانه ی اربابی
country club باشگاه ورزش محلی
Garden باغ ، باغچه ، حیاط ، ناحیه ی حاصلخیز
garden center فروشگاه لوازم باغبانی
gardener باغبان
gardening باغبانی
fence حصار، نرده ، پرچین ، دیوار
______________________________
____________________
فعل
to fence نرده کشیدن
to garden باغبانی کردن
to mend fences صلح کردن
to sit on the fence بی طرف ماندن
to go to the country همه پرسی کردن ، به آرای عمومی مراجعه کردن
______________________________
_______________________
Across country صحرا نوردی ، صحرایی
______________________________
_____________________​


​I love Google

​Have a great weekend
M.T


______________________________
______________________________M.T

0 comments:

Post a Comment

Recent Posts

My Blog List

Blog Archive

Powered by Blogger.

Text Widget

Copyright © iIslandbooks | Powered by Blogger

Design by Anders Noren | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com