This blog is about books, eBooks , my memories and tragic accidents.

Saturday, August 16, 2014

Running after movie
سلام ، بهترین قسمت این کلاس شاگردانش هستند ، چون خودم اولین شاگرد کلاس هستم ، تقریباً یک سال قبل من عضو ای بیبی  شدم ، درسها را دوست داشتم و کلی واژه ی دست اول یاد گرفتم ، اما وقتی که کارم بیشتر شد ، کنارش گذاشتم ، اما وقتی خودت هم استادی و هم شاگرد به نظرم باید تا آخرش بری ، امیدوارم همین طور باشد

و بدترین قسمت این که کسی نیست که اشتباهاتت را اصلاح کند :(
_____________________________________________
مردی کلیدهایش را در قفل  ماشینش جا گذاشت و به بانک رفت
A man left his keys in the lock of his car.
خانمی کلیدها را برداشت و دنبال او رفت
A lady took the keys and followed him.
مرد یک سارق بود ، خانم این را نمی دانست
The man was a robber but the lady didn't know it
او کلیدها را به مرد داد و گفت : کسی ماشینت را می دزد
She gave the keys to the man , and said:" someone's  stealing your car."
مرد به سرعت از بانک بیرون دوید و به دوردست راند ، بدون هیچ پولی
The man ran out of the bank and drove away , without any money.
_____________________________________________فرد متأهل است و از روزنامه ی همسرش بتی متنفر است
Fred is married , and he hates his wife's newspaper,Betty.
همسر فرد، بتی ، روزنامه را بیشتر از فرد دوست داشت
Fred's wife , Betty, liked better newspapers than Fred.
بتی یک داستان خوب در روزنامه ی فرد خواند
Betty read a nice story in Fred's newspaper.
هر روز یک پسر دو تا روزنامه به خانه ی فرد می آورد
Everyday a boy brought two newspapers to Fred's house.
فرد روزنامه اش را سر کار می برد
Fred took his newspaper to work
مردها با همدیگر می نشستند و روزنامه می خوانند و به عکس آنها می خندیدند
The men sat together, read newspapers, and laughed about the pictures in them.
_________________________________________

Running after movie


Mr and Mrs Jones very seldom go out in the evening, but last Saturday, Mrs Jones said to her husband, " There's a good film at the cinema tonight. Can we go and see it?"

Mrs Jones was quite happy about it, so they went , and both of them enjoyed the film.

They came out of the cinema at 11 o'clock , got into their car and began driving home. It was quite dark. Then Mrs Jones said," Look, Bill. A woman's running along the road very fast and a man's running after her. Can you see them?
Mr Jones said," Yes, I can." He drove the car slowly near the woman and said to her, " Can we help you?"

" No, thank you," the woman said, but she did not stop running. " My husband and I always run home after the cinema, and the last one washes the dishes at home!"

خانم و آقای جونز ، به ندرت شب ها بیرون می روند ، اما شنبه ی گذشته خانم جونز به شوهرش گفت : « امشب سینما فیلم خوبی دارد . می تونیم بریم ببینیمش ؟"
آقای جونز از این موضوع خوش حال شد ، بنابراین آنها رفتند و هر دو از فیلم لذت بردند . ساعت 11 از سینما بیرون آمدند و سوار ماشینشان شدند ، بعد خانم جونز گفت :« بیل نگاه کن ، یک خانم در خیابان خیلی تند می دود و مردی هم دنبالش می دود . می توانی آنها را ببینی ؟"

آفای جونز گفت :« بله می بینم . " او آهسته در نزدیک زن رانندگی کرد و بهش گفت :« می توانیم کمکتان کنیم ؟ زن نایستاد و همین طور که می دوید گفت :« نه متشکرم ، من و شوهر همیشه بعد از سینما تا خانه می دویم ، کسی که نفر آخر بشه ظرفها را می شوید .»
_________________________________
تمرین
خانم و آقای جونز اغلب در خانه می ماندند
شب قبل آنها به سینما رفتند
آنها از فیلم لذت بردند
مردی به دنبال زنی می دوید
خانم و آقای جونز زن را به خانه رساندند
نفر آخر همیشه ظرف ها را در خانه می شست
_________________________________________
اسم مصدر Ground

در داستان رانندگی دوست هانس بهش گفت : Driving to London is very difficult
و در این درس بعد ازrunnig , Stop  بعد از driving , beganآمده است

اسم مصدر یا ground : هر گاه به آخر فعل یک ing اضافه کنیم ، اسم مصدر یا ground ساخته ایم ، اسم مصدر در واقع نوعی اسم است و کلیه ی خواص اسم را دارد

اما در موارد خاصی به کار می رود ، کاربردهای اسم مصدر را به مرور زمان یاد می گیریم
همان طور که در جمله ی اول می بینید ، اسم مصدر می تواند به عنوان فاعل جمله به کار رود
Driving to London is very difficult
Learning English is easy

بعد از حروف اضافه هم همیشه اسم مصدر می آید
She is good at telling lies

بعد از بعضی افعال و عبارات انگلیسی همیشه اسم مصدر می آید
امروز 5 تا از این فعل ها را یاد می گیریم
Stop , finish, dislike, feel like, enjoy, admit
خب ، یادمون باشه هر وقت این فعلها را دیدیم به فعل بعد از آنها یک ing اضافه کنیم

بعضی از فعلها مثل like & begin ،هم با اسم مصدر دوست هستند هم با مصدر ، یعنی فعلی که بعد از آنها می آید می تواند ing بگیرد یا با to بیاید ، البته نکات ظریفی درباره ی این فعلها وجود دارد گاهی فقط باید بعد از این فعلها اسم مصدر بیاید ، بعداً درباره ی اسم مصدرground بیشتر صحبت می کنیم ، چون نقش مهمی در نویسندگی و زیبا نویسی دارند
I like to learn English
I like learning English
 he began driving home.
_______________________________
واژه ی کلیدی امروز movie است ، و خیلی هم کم است
Movieفیلم سینمایی ، سینما 
Cinema سینما ، سینما گری ، فیلم سازی
Clip چیدن ، کوتاه کردن ، بریده ی فیلم ، تکه فیلم ، سرعت زیاد
قیچی Clipper
Clipping بریده ی جراید
_______________________________________
صفت
Cinematic سینمایی
متحرک ، محرک ، ترحم انگیز ، سوزناک Moving
Clipped آراسته ، مرتب ، گفتار شمرده ، صریع و قاطع
__________________________________________
فعل
بریدن ، چیدن ، کوتاه کردن ، سیلی زدن ، زدن to clip
__________________________
Quite
کاملاً و واقعاً ، نسبتاً و تا حدی
همان طور که می بینید quite دارای دو معنی متضاد است ، کاملاً و تقریباً . گاهی جمله خیلی واضح و روشن است و درک معنای اصلی quite کار سختی نیست ، مثل این جمله
His work is quite good, but it could be better
کارش نسبتاً خوب است ، ولی می تواند بهتر باشد
از قسمت دوم جمله : کارش می تواند بهتر باشد ، در می یابیم که معنای نسبتاً مد نظراست

اما گاهی جمله مبهم است و نمی دانیم منظور نویسنده نسبتاً بوده یا کاملاً
The film was quite good
فیلم کاملاً خوب بود ، یا فیلم نسبتاً خوب بود؟

اگر معنای کاملاً ، مد نظرمان باشد برای رفع ابهام بهتر است از واژه ی really استفاده کنیم
The film was really good
فیلم واقعاً خوب بود

اما اگر معنای نسبتاً ، را در نظر داریم ، می توانیم از pretty استفاده کنیم
The film was pretty good
فیلم تقریباً خوب بود

البته واژه های fairly , quite , rather و pretty همه نسبتاً معنا می دهند و در جلوی صفت یا قید می آیند ، rather در انگلیسی بریتانیایی متداول تر است و pretty در انگلیسی آمریکایی

و یک نکته ی دستوری
اگر a و an در جمله باشند ، قبل از rather , fairly و pretty قرار می گیرند
It's a pretty/ rather/ fairly long road

اما quite برعکس بقیه است ، a , an درست بعد از آن می آیند
It's quite a long road.
____________________________________

All the best
M.T
--

M.T

0 comments:

Post a Comment

Recent Posts

My Blog List

Blog Archive

Powered by Blogger.

Text Widget

Copyright © iIslandbooks | Powered by Blogger

Design by Anders Noren | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com