This blog is about books, eBooks , my memories and tragic accidents.

Saturday, September 27, 2014

نیروی برتر درون ما


در ردیف درختان پارک ، درخت افرا سر بر آسمان ساییده ، قرص و استوار ایستاده و سایه ی بلندش را به هر سو افکنده است ، فروتنانه دست نوازشگرش را بر سر دوستان خردسالش می کشد و آزادوار در گوش نسیم زمزمه می کند که از طوفان و تندر ، گردباد و کولاک بیمناک نیست

نسیم حرفش را باور می کند ، می داند که عزت نفس درخت آزاده از پیکر پرهیبتش نیست ، او به ریشه هایش مطمئن است ، همان پنجه های ظریف و شکننده ای که خاک را محکم در برگرفته اند و تا توانسته اند دراز شده اند و پیش رفته اند

درست است تا وقتی که خبری از تبر و اره برقی نیست ، درخت افرا به امید ریشه های مستحکمش در ردیف درختان پارک مردانه زندگی می کند

ساخت یک خانه ی مستحکم بدون پی ریزی یک اسکلت مقاوم ناممکن است ، همچنین است درباره ی بنیان گذاری یک دنیای تازه بدون پایه و اساسی محکم

بن و ریشه ی زندگی جدید اعتقاد به وجود شعور و خردی والاتر در درونمان است ، نیرویی که بی هیچ هراسی تسلیمش می شویم ، سکان زندگیمان را در دستش می گذاریم ، تا ما را به سوی بهترین ها پیش برد

نامهای بیشماری بر روی  این نیروی برتر درون نهاده اند ، همانند : الله ،خدا ، هستی ، کائنات ، نور ، خرد برتر، منبع ، شعور کیهانی ، وجدان ، راهنمای درون ، قدرت بالاتر و ...

مهم نیست چگونه صدایش بزنیم ، مهم این است که باور کنیم که خدا کسی یا چیزی در بیرون جسم نیست ، او ساکن همیشگی معبد قلبمان است ، هر چقدر بیشتر بشناسیمش ؛ بیشتر دوستش بداریم ؛ در برابرش تسلیمتر شویم ؛ دستهایش را مطمئن تر بگیریم و در کوچه های پر نور هستی گام برداریم ، قلبمان فروزنده تر و پیوندمان با جهان هستی و کائنات مستحکمتر و ناگسستنی تر می شود ؛ دیگر تنها نیستیم ، چون با هستی یگانه ایم


خلاصه

پی ریزی زندگی جدید براین اساس است که خردی برتر در درون ما وجود دارد که ما را به سوی بهترین ها هدایت می کند

این شعور والاتر در فرهنگ ها و ادیان گوناگون نامهای متعددی دارد ، برای ما نامش مهم نیست ، باور به این که چنین نیرویی در درونمان و نه در بیرونمان وجود دارد ، نکته ی اصلی است

هر قدر رابطه مان با قدرت برتر درون قوی تر شود ،ارتباطمان با جهان هستی مستحکم تر می شود ، احساس می کنیم هر آنچه می خواهیم برایمان مهیاست و در مسیر کامیابی و سعادت پیش می رویم

​زندگی در روشنایی : شاکتی گاوین
M.T​
M.T

0 comments:

Post a Comment

Recent Posts

My Blog List

Blog Archive

Powered by Blogger.

Text Widget

Copyright © iIslandbooks | Powered by Blogger

Design by Anders Noren | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com