This blog is about books, eBooks , my memories and tragic accidents.

Monday, February 9, 2015

قدرت باور ، هرگز به تواناییش شک نکرد

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/89/Amy_Grant_and_Michael_W_Smith.jpg/640px-Amy_Grant_and_Michael_W_Smith.jpg

​او​ همیشه در پی فرصتی برای خواننده شدن بود. ولی آن را به دست نمی آورد. بنابراین تصمیم گرفت کنسرتی مجانی به راه اندازد.

او و دوستانش هر کاری برای توفیق کنسرت کردند، بنابراین طبق برنامه، صدها دعوتنامه به سرتاسر شهر فرستادند، و همه را به شرکت در کنسرت فرا خواندند.

وقتی روز کنسرت رسید ، خواننده و گروهش متعجب شدند!


          چرا ؟
چون حتی یک نفر هم به کنسرت نیامده بود!

  
اما او ناامید نشد و به توانایی اش در اینکه می تواند شنوندگان را تحت تأثیر قرار دهد، شک نکرد. او به تلاشش ادامه داد و به دنبال فرصتی دیگر گشت .
 ولی هیچ گاه، هیچ وقت ، هرگز ، تسلیم نشد.


و امروز،
امی گرانت ستاره ی موسیقی پاپ چندین جایزه ی بزرگ موسیقی را از آن خود کرده است.هیچ گاه، هیچ وقت ، هرگز تسلیم نشوید
نویسنده : ری آریا، مترجم : کیانا اورنگ
اساس همه ی شکست ها و پیروزی ها از خود آدم شروع می شود.
انسان اساس پیروزی است و اساس شکست است.
باور انسان اساس تمام امور است.

امام خمینی

Success and Failure originate from man himself.
Man has the potentiality for Success and Failure.
Self-reliance is the basis of all Achievements.

Imam KhomeiniM.T

0 comments:

Post a Comment

Recent Posts

My Blog List

Blog Archive

Powered by Blogger.

Text Widget

Copyright © iIslandbooks | Powered by Blogger

Design by Anders Noren | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com